Częste pytania

Poniżej znajdują się przygotowane przez nas odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Funduszu Hipotecznego Familia.

Aby otrzymać rentę dożywotnią wystarczy mieć ukończone 65 lat oraz posiadać prawo własności nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Renta dożywotnia skierowana jest do osób, które chcą uzyskać regularne dodatkowe pieniądze do emerytury z nieruchomości.

Mieszkanie na które pracowałeś całe życie teraz może zarabiać na Ciebie!

Tak, naszą misją jest poprawa jakości życia. Renta dożywotnia jest podstawowym świadczeniem poprawiającym sytuację finansową, ale nie jedynym. Nasi Klienci mogą również korzystać z bezpłatnego pakietu usług takich jak:

 • Porady prawne
 • Pomoc medyczna w nagłych wypadkach w ramach ubezpieczenia Assistance
 • Pomoc interwencyjna w naprawie sprzętu RTV/AGD w ramach ubezpieczenia Assistance
 • Pomoc informacyjna świadczona przez Opiekunów Klienta
 • Ubezpieczenie nieruchomości (mieszkania, działki, lokalu) na wypadek powodzi i pożaru oraz innych żywiołów

Nie, renta dożywotnia wypłacana przez Fundusz Hipoteczny Familia jest niezależna od świadczeń z ZUS i otrzymywanych zasiłków. Uzyskanie renty dożywotniej nie ma wpływu na emeryturę i emerytura będzie wciąż wypłacana tak jak dotychczas. Renta dożywotnia to doskonały sposób na uzupełnienie emerytury o dodatkową, stałą, nieopodatkowaną kwotę wypłacaną dożywotnio.

Wypłacana wysokość renty dożywotniej zależy od wieku, płci oraz wartości nieruchomości. Wyliczenia są oparte o tabele dalszego trwania życia publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, a wyceny wartości lokalu dokonuje niezależny, licencjonowany rzeczoznawca majątkowy.

Tak, renta dożywotnia to również doskonały sposób na uregulowanie zadłużenia. Dzięki możliwości uzyskania dodatkowej, jednorazowej kwoty na początku umowy, możliwe jest spłacenie zadłużenia, rozliczenie się z bliskimi, opłacenie operacji, rehabilitacji czy sfinansowanie podróży życia. To od Ciebie zależy na co przeznaczysz wypłacane pieniądze.

Fundusz Familia działa od 2010 r. na polskim rynku. Zaplecze kapitałowe oraz kompetencje i wieloletnie doświadczenia Funduszu Hipotecznego Familia pozwalają na stworzenie bezpiecznej i atrakcyjnej propozycji dla osób zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych środków na emeryturze. W każdym miesiącu dołączają do nas Klienci, mieszkańcy wielu miast Polski: Warszawy, Poznania, Trójmiasta, Krakowa, Wrocławia, Katowic i wielu innych.

Klienci Funduszu Hipotecznego Familia mają zagwarantowaną spokojną i pewną przyszłość. Fundusz Hipoteczny Familia zabezpiecza Klientów poprzez ustanowienie dożywotniego użytkowania, które gwarantuje zamieszkanie w lokalu do końca życia oraz zapis o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, który umożliwia szybką egzekucję u komornika należności w sytuacji zalegania przez Fundusz już z wypłatą jednomiesięcznej renty.

Fundusz Hipoteczny Familia umożliwia wynajmowanie mieszkania i pobieranie z tego tytułu korzyści finansowych. Nasi Klienci otrzymują rentę dożywotnią oraz mogą uzyskiwać przychody z najmu. Dzięki temu, pozostawiają sobie możliwość powrotu do swojego mieszkania.

Tak, jeśli córka przystąpi do umowy z rodzicami. Jest to decyzja, którą należy podjąć wspólnie.

Świadczenie renty dożywotniej jest regulowane przez Kodeks Cywilny art. 903 - art. 906 Przepisy te mówią o umowach dotyczących świadczenia renty i umowach sprzedaży. W myśl art. 903 k.c. jedna strona zobowiązuje się umową do dożywotniego wypłacania drugiej stronie renty w gotówce lub rzeczach (jest to określone umową).

Zobowiązanie to wygasa z chwilą śmierci jednej ze stron. Umowa ma być w formie pisemnej, a wszelkie jej zmiany także muszą być potwierdzone podpisanym dokumentem. Natomiast art. 906 stanowi, iż do renty ustanowionej za wynagrodzeniem stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.

Procedura zawierania umowy jest prosta i podzielona na następujące etapy:
Etap 1: Podczas spotkania przedstawiamy naszą Propozycję oraz Prognozę Renty Dożywotniej.
Etap 2: Po skompletowaniu przez Opiekuna Klienta dokumentów niezbędnych do wyceny, zlecana jest Wizja Rzeczoznawcy, który dokona Wyceny Nieruchomości.
Etap 3: Na podstawie Wyceny Nieruchomości przedstawiana jest Oferta Renty Dożywotniej.
Etap 4: Po akceptacji przez Klienta Oferty Renty Dożywotniej, przygotowywany jest Projekt Aktu Notarialnego. Jest on czytany i omawiany wspólnie z Klientem.
Etap 5: Ostatnim etapem jest podpisanie Umowy Renty Dożywotniej w Kancelarii Notarialnej.

Umowa renty dożywotniej podpisywana jest w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej. Do istotnyvh postanowień umowy określających prawa Klienta należy:

 • Prawo do dożywotniego korzystania z nieruchomości z prawem zamieszkania.
 • Prawo do otrzymywania comiesięcznej renty, która będzie waloryzowana corocznie zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji rent i emerytur GUS.

Fundusz Familia zobowiązuje się w umowie właściwej do:

 • Wypłaty comiesięcznej renty, płatnej z dołu do 10 dnia każdego miesiąca, która będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny.
 • Ustanowienia prawa do dożywotniego korzystania z nieruchomości z prawem zamieszkania.
 • Dokonywania napraw i ponoszenia innych nakładów niż te, do których wykonywania i ponoszenia zobowiązany jest Klient (art. 260 k.c.).
 • Uiszczenia podatku od nieruchomości.
 • Ubezpieczenia nieruchomości od ognia, powodzi i innych zdarzeń losowych.

Klient ma obowiązek:

 • Utrzymywania użytkowanej nieruchomości w dobrym stanie technicznym, w tym dokonywanie bieżących napraw i innych nakładów koniecznych do i związanych ze zwykłym korzystaniem z nieruchomości (art. 260 k.c.).
 • Uiszczania opłat z tytułu korzystania z mediów.

Nie, taki limit nie istnieje. Nawet jeśli łączna wartość wypłaconej renty przekroczy wartość nieruchomości określonej w umowie, Fundusz Familia jest zobowiązany do wypłaty świadczenia renty dożywotniej. Renta wypłacana jest dożywotnio.

Fundusz Familia jest zobowiązany do terminowego opłacania czynszu za nieruchomość. Ponieważ użytkownikiem dożywotnim pozostaje Klient czynsz jest rozliczny co miesiąc z renty.

Nie, Fundusz Familia jest zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości i ewentualnego uiszczania opłat z tyt. użytkowania wieczystego lub opłat przekształceniowych.

Na dzień dzisiejszy żaden bank w Polsce nie oferuje odwróconego kredytu hipotecznego. Od ponad 10 lat w Polsce funkcjonuje renta dożywotnia świadczona przez Fundusze Hipoteczne. Na przykładzie krajów zachodnich, renta dożywotnia przewyższa świadczenia z tytułu odwróconego kredytu hipotecznego o 20% do 40%. Dodatkowo renta wypłacana jest dożywotnio w przeciwieństwie do odwróconego kredytu hipotecznego, który wypłacany jest tylko przez 5 lub 10 lat.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji