Niskie świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS czy KRUS powodują, że wielu seniorów nie rezygnuje z legalnego zatrudnienia. Od strony formalnej nie ma przeszkód, aby seniorzy pobierający emeryturę lub rentę mogli mieć dodatkowe źródło przychodu. Wysokość swoich dochodów kontrolować powinny jednak osoby będące na wcześniejszej emeryturze lub rencie – tę grupę świadczeniobiorców obowiązują limity zarobków. Ile można zarobić na emeryturze, aby nie otrzymać decyzji o wstrzymaniu wypłaty świadczenia?

Dodatkowa praca na umowie o pracę

Patrząc na statystyki, można zauważyć, że liczba aktywnych zawodowo seniorów rośnie z roku na rok. Jak dorobić na emeryturze? Wielu emerytów i rencistów kontynuuje pracę na podstawie umowy o pracę. Uważać muszą jednak osoby, które są na wcześniejszej emeryturze lub rencie. To właśnie ich dotyczą limity przychodu. Zgodnie z przepisami świadczenie wypłacane przez organ emerytalno-rentowy może zostać:

  • zmniejszone – gdy senior osiągnął przychód w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał kalendarzowy,
  • wstrzymane – gdy senior osiągnął przychód w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał kalendarzowy.

Z kolei seniorzy, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny (aktualnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), nie muszą obawiać się, że otrzymywane przez nich świadczenie zostanie zmniejszone lub jego wypłata zostanie wstrzymana. Tych emerytów i rencistów nie obowiązują żadne limity.

Wykonywanie zlecenia

Analogicznie jak w przypadku umowy o pracę, wysokości swoich dochodów muszą pilnować seniorzy na wcześniejszej emeryturze, którzy pracują na podstawie jednej z umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia. Ich również obowiązują wyżej wspomniane ograniczenia.

Jak dorobić na emeryturze, aby nie stracić otrzymywanego świadczenia emerytalno-rentowego? Seniorzy, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego i pracują na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, muszą pamiętać o poinformowaniu o tym fakcie organu wypłacającego świadczenie. W przeciwnym razie np. ZUS może wezwać ich do zwrotu pobranych kwot. Aby uniknąć zbędnych formalności, najlepiej tuż po podjęciu pracy, należy skierować pismo do ZUS z informacją o prognozowanych przychodach. Do pisma można dołączyć kopię umowy o pracę lub zlecenia.

Seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, nie mają obowiązku zawiadamiania organu wypłacającego świadczenie emerytalno-rentowe o podjęciu pracy na podstawie umowy o pracę czy zlecenia.

Renta dożywotnia w zamian za mieszkanie

Praca zarobkowa nie jest jedynym sposobem, aby zapewnić sobie wyższy dochód na emeryturze czy rencie. Jak dorobić na emeryturze? Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest odwrócona hipoteka. W modelu sprzedażowym jest to tzw. renta dożywotnia, z której może skorzystać senior posiadający nieruchomość. Renta dożywotnia za nieruchomość to sposób, aby bez wysiłku uzyskać wysoki dodatek do otrzymywanej już emerytury lub renty.

Na czym polega renta dożywotnia w zamian za mieszkanie? Po przeniesieniu własności nieruchomości na fundusz hipoteczny senior otrzymuje co miesiąc dodatkowe świadczenie. Jest ono wypłacane dożywotnio, a jego wysokość zależy m.in. od wartości nieruchomości. Mimo że po podpisaniu aktu notarialnego senior przestaje być właścicielem mieszkania czy domu, w dalszym ciągu ma prawo w nim zamieszkiwać.

Renta dożywotnia to produkt skierowany przede wszystkim do seniorów, którzy ukończyli 65 lat. Nie ma zatem obawy, że pozyskane w ten sposób dodatkowe świadczenie obniży wysokość emerytury czy renty.

Ile można zarobić na emeryturze a wcześniejsza emerytura

Pracujący seniorzy powinni wiedzieć, ile mogą dodatkowo zarobić na emeryturze czy rencie, aby np. wysokość otrzymywanego przez nich świadczenia nie została obniżona. Informację o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał kalendarzowy ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. emeryci mogą dorobić:

  • do 3732,10 zł brutto – przekroczenie tej kwoty spowoduje zmniejszenie wysokości wypłacanego seniorowi świadczenia,
  • do 6931 zł brutto – przychody powyżej tej kwoty spowodują, że organ emerytalno-rentowy wyda decyzję o zawieszeniu wypłaty przyznanego seniorowi świadczenia.

Warto pamiętać, że maksymalna kwota zarobków zmienia się co kwartał. Należy zatem systematycznie sprawdzać informacje publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Z danych historycznych wynika, że maksymalne kwoty, które nie spowodują obniżenia, czy wstrzymania świadczenia emerytalno-rentowego nie zawsze rosły z kwartału na kwartał. Aby nie stracić, warto zatem wykazać się przezornością.